Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
kailAsavAsam.  rAgA: sindhurAmakriyA.  Adi tALA.

P:  kailAsavAsam kamanIya bhAsam
A:  bAlEndu bhUSa bhakta tOSam parama dayAkaram paramEshvaram
C:  gajamukha tAtam kinnara gItam nija guNa mUrtim nirmala kIrtim
    ajamukha vanditam harikEshamUrtim bhajAmi satatam pArvati sahitam

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home