Indian HerIndian Heritage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.itage - Music - Carnatic Music - Lyrics - Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar - jAlandhara supIThastitE. rAgA: valaji. rUpaka tALA.
 
 
 
 
 
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
jApA kusuma.  rAgA:  dhanyAsi.  Adi tALA.

P:  jApA kusuma bhAsurE salahau dEvi dInamandArE ambA
A:  krpA kaTAkSava nIDuvudArE abAra mahime AtmarAmE
C:  parama dayArasa pArAvArE parameshvari phaNipati maNihArE
    shirISa suma sukumAra shrIrE suravaranutE harikEsha manOharE
 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home