Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
himagiri tanayE.  rAgA:  shuddhadhanyAsi.  Adi tALA.

P:  himagiri tanayE hEmalatE ambA Ishvari shrI lalitE mAmava
A:  ramA vANi samsEvita sakalE rAjarAjEshvari rAma sahOdari
C:  pAshAnkushESu daNDakarE ambA parAtparE nija bhaktaparE 
    AcAmbara harikEsha vilAsE Ananda rUpE amita pratApE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home