Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
haraharA mahAdEva.  rAgA:  cenjuruTi.  rUpaka tALA.

P:  haraharA mahAdEva akhilANDa nAyakA
A:  puraharA suravarA puSpa bANa madaharA
C:  shrIkaNTha subhAkrtE shivam dEhi dayAnidhE 
    shrIkarA bhAsurA shrI harikEshvarA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home