Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
gurunAthA.  rAgA:  puSpalatikA.  khaNDa cApu tALA.

P:  gurunAthA anugrahahisai dEva shrI sad
A:  parama puruSA ninna pAda bhaktiya nIDi pAshA jnAnavanupari harisi pAlisai
C:  cAmuNDAmbA dEvi shaktya aSTOttara shata nAmagaLigE 
    shubha sangIta kritigaLanu nIlagaLa harikEsha nirmalAkAranE 
    nitya shuddha muktanE nirjarEsha vinutanE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home