Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
gOpAla nandana.  rAgA:  rAgA:  kadanakutUhala.  Adi tALA.

P:  gOpAla nandana gOkulabAla gOpImanOhara kunjaragamana
A:  bhUpAla nandana puNyAvatAra shrIpatE mAmava shrngAra rUpA
C:  gOvardhanadharA krUra samhArA bhAvita munijana pAlakA vAsudEvA
    shivapriyA shishupAla kAlA shrI harikEshapura divyAlankArA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home