Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
giripriyam.  rAgA:  kadanakutUhalam.  Adi tALA.

P:  giripriyam gangAdharam gaNEshatAtam krpAkaram
A:  sarasvatIsha priyakAram shankaram candrashEkharam vandE
C:  mUlAdhAram muktipradam mukunda sEvyam mOhAtItam
    kAla kAlam kAma samhAram shUlinam shubha harikEsham Isham 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home