Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
gangAdhara.  rAgA:  shankarAbharaNa.  Adi tALA.

P:  gangAdhara nakha kankaNapANE 
A:  mangaLa dAyaka madhurA nAyaka sangIta lOla sajjana pAlA
C:  bANa bhadrAdi bhaktAnugraha pArtha prahara paritOSitA
    Enitarakara indu shEkhara iSTArtaprada IshA harikEsha 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home