Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ennannaiyE.  rAgA:  khamAs.  Eka tALA (tisragati)

P:  ennannaiyE bhAratiyE engaLinba vAridhiyE
C1: unnaiyE pOTruginra uttamar tam uravu vENDum 
    innal sheyyum sOdararkku hitam sheyyum manadu vENDum
 2: tErudal lanjam koLLal dEsham viTTu nInga vENDum 
    UrUril nyAya sabhai uNmaiyAiyuzhakka vENDum
 3: naDu nilamai vagikkum oru nalla sabhait-talaivar vENDum
    vaDuvuDaiyArk-kiDankoDAmal vAkkALar kAkka vENDum
 4: uLnATTuDai perukki uLamagzhindaNiya vENDum 
    kaLkuDi ozhittu mighak-kaNNiyamum vENDum
 5: satyam vENdum shAntam vENDum dharma neri ozhuga vENDum
    cittaranjan pOlavengum tyAga buddhi peruga vENDum
 6: jAtiyenru shaNDaiyiDum dharmamaTra mUrkhargaLukku bhEdamaTra
    bhAratiyin piLLai nIyenruNartta vENDum
 7: anniyar kai shUttirattAl ATTivaikkum bommaigaLai 
    annaiyiDattanbu koNDu aDimaiyara sheyya vENDum
 8: kODArikkAmbu pOla kulattai azhittu mikkak-kEDAi 
    anniyara shErum shruvigaLai-tirutta vENDum
 9: ettikkum paraiyaraindu tittikkum mozhi 
    pughalum shATru vadaiyuNara vENDum 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home