Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
dvAtrimshat.  RAgA:  kEdAragauLa.  KhaNDa cApu tALA.

P:  dvAtrimshat jvaladAyutE ambA dvAdashAnta sthitE
A:  dvAtrimshat bhuja maNDitE ambA dvArakEsha sahajAtE suravaranutE
C:  japa tapangaLa jADanari Enu tAyE vipula hOmada vidhiyanari Enu tAyE
    capala cittanadennanu salahau sapalAkSi harikEsha manamOdini 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home