Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
digambaram shivam.  rAgA:  balahamsa.  Adi tALA.

P:  digambaram shivam dIna janAvanam
A:  mrga dhrtakaram vENuvanEsham nigamAgama 
    sAram nirIshvaram nikhilalOka nAtham
C:  sura sEvita caraNam taruNam nija sukha dAyaka caraNam sharaNyam 
    vara harikEshapura sadanam vandE hari vinutam ambikA nAtham  

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home