Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
dEvi shrItam.  rAgA:  hamIrkalyANi.  Adi tALA.

P:  dEvi shrItamSTrAkarALa vadanE
A:  dEva dEva vandita caraNE divya ratna khashita bhUSaNE
C1: satyarUpE sudhAmayI tAyE sAratara mahA mahimAtishayE satya sadanE 
    dEvi cinmaya sarasa sangIta sAra sukhamayE nitya harikEsha nija sati nirupam-
    AnandE rAja rAjEshvari atyanta prEmadi salahau ambA cAmuNDEshvari gauri
 2: satyamEvOddharAmyaham emba sAratara mahA birudAngitana satya vacana sArvabhaumana sarasa sangIta sAra rasikana nitya harikEsha nija bhakti nirata nAlvaTi shrIkrSNa rAjEndrana atyanta prEmadi salahau ambA cAmuNDEshvari gauri  

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home