Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
dEvI shivAdUti.  rAgA:  punnAgavarALi.  rUpaka tALA.

P:  dEvi shivadUti paradEvatE namOstutE
A:  dEva dEva pUjitapadE divya ratnAlankrtE 
    sEvaka jana tApa hArEdi maNI sangIta sArE
C:  para tatvAmikE shivE parabrahmasva rUpE pAvanE nija 
    bhakta pAlini pAmara- jana dUrE parama dayA rasa lahari 
    parAshakti paramEshvari harikEshapurEshvari hari nija sahOdari  

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home