Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
dEvI dAkSAyaNi.  rAgA:  balahamsa.  rUpaka tALA.

P:  dEvI dAkSAyaNi dInapAlE rakSisammA
A:  dEvE sAdyamaranutE tEjOmaya vigrahE
C:  paranAri dhana dAsage paridahitavagai vaduruLara sanghavana gIyatE
    nArAyaNI kAPADu varalakSmI vAgIshvari mAtE harikEshEshvari  

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home