Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
anagham akhilANDa.  rAgA:  mandAri.  rUpaka tALA
  
P:  anagham akhilANDa nAyakam 
A:  kanaka shaila sadanam karivasanam namAmyaham 
C:  sUrya candrAgni lOcanam suravaram sundaratara rUpam ghana 
    suguNa sAndram sUryakOTi sasama bhAsam Aryam harikEshalingam 
 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home