Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
dEvaki tanayuni.  rAgA:  shankarAbharaNa.  Adi tALA.

P:  dEvaki tanayuni bAga sEvimparArE
A:  bhAvamutO shrI gOpAlakrSNuni bhakta mandAruni patita pAvanuni
C:  gOpAlulu koluvakanu konumu gOvardhanamu patti 
    bhUpAla dhama kamsa bhUpAluni goTTi pAmudau kALiyuni 
    bhanjana cEsi bhagavAn shrI harikEsha bhakta hrdvilAsuni 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home