Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
dEvadEvam.  rAgA:  navarOj.  Adi tALA.

P:  dEvam sharNyam dInArthi bhanjanam dEvI shivakAmi nAyakam shivam
A:  bhAva rAga tALa rasa bharitam bhAsuram 
    phAla lOcanam paramam bhakta jana pAlanam
C:  vandEham madhurEsham vanhi sama tEjasam sundaram 
    sOmadharam surarAja sEvitam suguNam rAmam harikEsham 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home