Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
daNDini shrI.  rAgA: sALagabhairavi.  Adi tALA.

P:  daNDini shrI caNDikAmbE daNDita tanuja maNDalE bAlE
A:  ruNDa mAlAlankrtE rugma vasanE salahau mAtE
C:  kAmitArtha dAyini shrI kALi gajamukha skanda janani
    kSEmakara harikEsha bhAmini dEvi dEvEndra pAlini 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home