Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
dakSatvAharam.  rAgA:  suraTi.  Adi tALA

P:  dakSatvAharam shankaram trilOka nAyakam bhajEham
A:  akSamAlA-lankrta dEham rakSita bhuvanam nigama gEham
C:  pankaja lOcanam patita jana pApa vimOcanam sankaTa 
    haraNam sAmba sadAshivam kankaNadharam harikEsham Isham 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home