Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
cidagni kuNDa.  rAgA:  aThANA.  Adi tALA.

P:  cidagni kuNDa sambhUtE cintAmaNi krhastitE
A:  cidAnanda vigrahE ambA jayava nIDu jaganmAtE ambA
C1: madhura vacana mandahAsa suvadana mahEshvari mAmava cAmuNDEshvari
    vidhIndrAdi pUjita caraNE vimala harikEsha hitE ambA
 2: madhura vacana mandahAsa vadanana mahipati nAlvaDi shrI krSNa rAjEndrana vidhIndrAdi pUjitE salahau    
    vimala harikEsha hitE ambA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home