Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
chAyA dEvi.  rAgA:  bEgaDa.  Adi tALA.

P:  chAyA dEvi priya tanayam sadA smarAmi savinayam
A:  mAyAmaya jagadAyasa haram mAhEndra nIlamNi hAram
C:  shamana sOdaram shanaishvaram amitAnanda harikEshapriyam 
    kamanIya dEham kAkavAham vimalam mAruti bhakta bharaNa 
    pravINam makara kumbha rAshyadhipatim 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home