Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
candiranE.  rAgA:  jOnpuri (hindustAni asAvEri).  Adi tALA.

P:  candiranE svatantiranE
C1:  sundaranE unnAl Alumip-prapancam hindu dEshamengum iyalboDu konjum
 2:  matiyE un kuLir kalai vaLarum-ibbhUmi 
     matimAn kaTSikkiruppiDam-Agum en svAmi
 3:  kaDalODu malai nadigaLum sheDi koDiyum 
     taDargaL marangaLum tan tannaDi paNiyum
 4:  rATTinam pOl vAnil nani shuzhal shOzha 
     nAttuk-kadir kalaiyAi nayam perum bhUmA
 5:  iddEsham allAdu eddEsham pOnAi uddEshamillAda Or kaLangamAnAi
 6:  kAla kAlan shaDaiyil gangaiyOdamarndAi 
     jnAlamengum pugazh jnAnrum niraindAi
 7:  un pOl shuzhal carkAvuDan nEsham koNDOm 
     pannUl kalaigaL kaNDu phalan aDainduNDOm
 8:  un nEsham koNDAl inda ulagamum turumbE 
     en nEsham kaLittiDum iniya shekarumbE
 9:  kalaigaL kuraindadenru kalangAdE unadu 
     vaLargaLaik-kAlam vandu vAittadE enru 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home