Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ambikAnAtham.  rAgA:  bhUpALa.  Adi tALA.

P:  ambikAnAtham akhilEsham vandE
A:  tumburu nAradAdinutam shambhum
C:  sakala sampatprada saccidAkAram sakala vEda sAram sajjanapavAram
    mukundAdinutam mUlakAraNam akaLankam shrI harikEshalingam 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home