Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
carAcara jagadrUpE.  rAgA:  nAyaki.  Adi tALA.

P:  carAcara jagadrUpE ambA
A:  parAtparE pAkArinutE paripAlisammA parama dayAnidhi
C:  ramA bhArati sEvita pAdE rakSita sakala jIvajAtE kumAramAtE
    kuvalaya nEtrE amOkha mahimE harikEsha hitE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home