Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
candram bhajE.  rAgA:  pUrNacandrikA.  cApu tALA.

P:  candram bhajE kAnti sAndram sudhA pURNa candram bhajE
A:  indrAdi dEva bharaNam rudra shankara jaTAbharaNam
C:  kSIrAmbudhi navanItam mA ramaNa manOjAtam 
    ArAdhita harikEsham tArakAdhipa mOkSadIsham 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home