Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
candra rEkhA.  rAgA:  shankarAbharaNa.  Adi tALA.

P:  candra rEkhA vibhUSitE shAmbEya hArE
A:  candra vadanE candana carcitE indra vanditE ibhamukha mAtE
C:  sArasa caraNE sajjana pAlini nIraja nayanE nirmalE salahau
    vAraNa g amanE vAgvibhUSaNe mArAri harikEsha manOharE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home