Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
candra maNDala.  rAgA:  pUrNacandrikA.  Adi tALA (tisragati) 

P:  candra maNDala madhyagE sAmaja gamanE pUrNa
A:  indra pUjitAngriyugE Ishvari krpAlahari
C:  dEvi ninna sEvEgaiva bhAva bhaktiyannu nIDi 
    kAvudendu namipE tAyE pAvanE harikEshajAyE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home