Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
cakrarAjara.  rAgA:  dharmavati.  rUpaka tALA. 

P:  cakrarAjara dhArUDE salahennanu candracUDE
A:  cakrapANi sahajAtE sakala vEdAgama vinutE
C:  yOgini yOgEshvari jaganmAtE yOga siddhiprada yOgAsanasthitE
    nAgabhUSaNi harikEsha ramaNi suravarArcitE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home