Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
buddhi dEvi.  rAgA:  malahari.  cApu tALA.

P:  buddhi dEvi jIvitEcanE budha janESTArtta pradAtanE
A:  siddhi gauLi sutiSTTa vanuvara siddhi gaNapanE siddhi dAtanE
C:  cAmuNDAm bhASTOttara shatada nAma krtigaLa racishE matiyanu
    svAmi nIDai sudrAmavinutanE kSEmakara harikEsha sutanE   

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home