Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhAratiyE.  rAgA:  naTabhairavi.  Adi tALA (tisragati).

P:  bhAratiyE endan tAyE bhaktiyODunaip-paNindEn ammA
C1: mAranai eritta shivan vAzhndiDum kaiyilaiyum ghana mEruvODu
    vindiyai podigai mEvum vaNangum viLangu mannAi
 2: gangai yamunai mudal sindhu gOdAvariyum 
    tungai kAviri narmadai tUya nadigaLin nidhiyE
 3: tanga mudalOkangaLum pongum muttu ratnangaLum 
    shangaiyinri koDukkum undan dayavaiyATriyavar ammA
 4: vEda shAstrangaL AyurvEdam shirppam vELvi siddhi 
    nAdamODu bOdhamAdi jyOti maNigal aNibavaLE
 5: vyAsar vasiSTar sukar vishvAmitrar kaNvar brgu 
    dEshumuku agastyar pulastyar Aghiya munigaT-kiruppiDamE
 6: rAmakrSnar nAradar rAma buddharAdi dEvar 
    tAmavadarittu vanda dharma nirai sarguNiyE
 7: shaNmata tApakarAm shankara rAmAnujarum shAnta 
    madhva rAmakrSNa dAsar vivEkAnandar tozhum
 8: rAmadA tulasidAs nAnak shivAji dEsingu Umaiyan 
    mudal vIrarai uvandaLitta mAmaNiyE
 9: dAdAbhAi tilakar gOkhalE dharma cittaranjan lAlA 
    doctor maNiji subramania shAnta bhAratiyArkkum tAyE
10: dEsha nanmai rATTinattAl sheidu shiraivAsam sheida 
    mAshillA mahAtmA gAndhi maindanai aDaindAyE
11: veTTinAlum kuttinAlum vINarkkai paTrinAlum 
    diTTamuDam porumai kATTi dInargaLai Alum tAyE
12: sOdararE sOdararE tUya eNgaL dEshattOrE sorNam 
    viLai bhAratiyait-turandiDAmal pOTruvIrE 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home