Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
ambA mahAvANi.  rAgA:  sarasvatimanOhari.  khaNDa cApu tALA.

P:  ambA mahAvANi akhila vidyAdAyini
A:  ambuja bhavAnandE Ana tAmara brndE 
    kambugaLE karuNisau kamala padE shAradE
C:  bhAsurAngI bhakta pAlini bhArati bhUsurArcitapadE bhukti muktipradE
    vAsisenna mukhadali shrI sarasvatIshvari vAsavArcitE harikEshapurAdhIsvari 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home