Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhaNDAsura.  RAgA:  maNirangu.  rUpaka tALA.

P:  bhaNDAsura vimardhini bhaktajana paripAlini
A:  paNDita jana bhUSaNi padmarAga mAlini
C1: dEvarAjanutE girisutE dEvi divya suSumAnvitE bhAva 
    rAga tALayuta bhavya sangItanutE shrI vadhUpa sOdari shrI 
    rAjarAjEshvari dEva dEva harikEsha dEvi paripAlisau
 2: dEvarAjanibha vibhavana dEvi ninna nija bhaktana bhAva 
    rAga tALayuta bhavya sangIta lOlana bhUva dhUpa nALvaTi 
    shrI puNya krSNarAjEndrana dEva dEva harikEsha dEvi paripAlisau 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home