Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
yOga nidrE.  ragA:  nIlAmbari.  Adi tALA.

P:  yOga nidrE yOga mudrE
A:  nAga bhUSaNi nArAyaNi rAga laya shruti nAdasArE
C1: karadhrta kumbha mahA pAshagamanE kamala lOcanE kAmita 
    phaladE varaparyankAsanE mahAmAyE vAgIshAdyamara vimOhini 
    surucira navaratnA-bharaNOjvalE marakata maNI kAnti manjuLE 
    karuNadE tAyE kApADammA harikEshapriyE amarEshanutE
 2: hara giri brhmmaka pAlAkSayavaTa amrta mAnasa sarOrava 
    padarI vara kEdArAtvyamunA gangA mahA tIrtha kSEtrATana 
    dhurandhara dharaNipa mahi shUrAdhipa nAlvaDi dana mati nibha shrI
    kriSNEndrana niratavu nInE kApADammA harikEshapriyE amarEndranutE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home