Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
yajnamayam.  rAgA:  bhavapriyA.  rUpaka tALA.

P:  yajnamayam shankaram Ishvaram vandE 
A:  ajnAna timira haram sujnAna dIpam prabhum
C:  nija bhakta samAgama nigamAgama varNitam bhujanga maNi bhUSitam
    pUrNam krpAnidhim aja mukha sEvitam harikEsham Isham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home