Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
viSNu vallabha.  rAgA:  tODi.  Adi tALA.

P:  viSNu vallabha virUpAkSAvEda rUpa vimala saccidAnanda
A:  jiSNu pUjita trinayana varada cidambara cidvilAsa tEjOmaya vigrahA
C:  pankaja bhavAdi sura pUjita pada pankajahita shashivahni nEtrapaNi
    kankaNa purahara kAmAntaka shivashankara harikEsha mAm pAlaya

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home