Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
unnai ninaindu.  rAgamAlikA.  Adi tALA.

   rAgA:  shankarAbharaNa
unnai ninaindumigha urugi melindAL guhA tanmEl 
paDum tenralai shankarAbharamengirAL
   rAgA:  mOhana
manamOhana rUpa mAnini maNiyavan dinamum 
unai ninaindu tighaikkirAn vaDivElA
   rAgA:  vasantA
vasantanum madanum vAridhiyum kuyilum 
matiyum sati sheyya vADugirAL murugA
   rAgA:  shahAnA.
nIyE sakhAnAga niccayamAga ninaivu koNDOngi nirkkirAL ArumukhA
   rAgA:  tODi
ennaik-kaNDAlunnai azhaittODi vAvenbAl pinnE-
yoruvarODum pEshavum nANuvAL
   rAgA:  nAyaki
unakkishaidA-nAyaki ival tAnenru urudiyAgak-koLLuvIr umai maindA
   rAgA:  kAnaDA
kannaDamum vaDa mozhiyum shetamizhum kaTrarinda kaNmaNiyAL
innishaiyil kinnariyAL anna naDai minniDaiyAL un ninaivuDaiyAL
   rAgA:  sArangA
avaLin nEsham sArangAN avaniyil uvamai shollavoNNAda uttami siddhini
   rAgA:  shrI
shrIkari ivaLai nI shErndu vAzhvAi tiruccendil murugA harikEshan kumArA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home