Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
umE ninagE.  rAgA:  shrI.  Adi tALA.

P:  umE ninagE samAnarArammA uragEndra bhUSaNi shrI mAtE
A:  amOgha mahimE AtmArAmE kumAra jananI kuvalaya nayanE
C1: arNava nibha gAmbhIrya guNAlankrtE karNAvatamsa nIlOtpalayutE
    karNAmta rAjita ratna tATankEvarNita lAvaNyAmbu nidhAnE
    svarNa vasanE shubhakari salahau shashi cUDa parama harikEsha
    rUpiNi suparNa vAhana sahOdari shankari parvata rAjakumAri bhavAni
 2: arNava nibha gambhIrana dhIrana karNAvatAra cAmarAjEndra tanayana
    karnATaka bhOja kamanIya janakana varNita nAlvaTi krSNa rAjEndrana
    svarNa vasanE shubhakari salahau shashi cUda parama harikEsha
    rUpiNi suparNa vAhana sahOdari shankari parvata rAjakumAri bhavAni

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home