Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
tyAgarAja sadguru.  rAgA:  hindOLam.  rUpaka tALA.

P:  tyAgarAja sadguruvani dalacavE O manasA
A:  bhAgavata varENyulaina parama shAnta bhakta sadana 
C1: kAvERi tIramuna shrIkara pancanadapuramuna bhU vara shrI 
    rAmabhahma putruDugAna-vadarinci shrI vAlmIkyAncuDane 
    telpinaTTu tArakakai pAvanamagu rAmAmrta pAnamucE santasillina
 2: nAdasvarArNava shAstramu nAraduDanu grahimpaga bhEda 
    rahitamagu tana sangItamucE mAnavulaku mOdamaina krtula 
    cEsi mOkSa phalamidaniccina vEda mUrti pAda bhakti migilinavA
 3: dharaNilO janiyincina tana janmamu nIDOra tombatyAru 
    kOTi rAma nAmamantarangamuga japinci parama pApa 
    harikEshAptuDaina nAyantarangamu nelakonna

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home