Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
tripurAntakA.  rAgA:  behAg.  Adi tALA.

P:  tripurAntakA dEvA dInajanAvanA janAdi bhaya vimOcanA mAmava
A:  krpAsAgarA harA gaNAdIshvara upamanyu pUjita ugrAvatAra
C:  phaNi bhUSaNa nata bhakta tOSaNaA parama kalyANa guNA pApa shOSaNA
    maNivAcakanuta mAdhava sEvita mahanIya harikEsha mahAdEvEshA

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home