Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
teliyaka nEjEsina.  rAgA: husEni.  rUpaka tALA.

P:  teliyaka nEjEsina duDukella mAncarA
A:  kaliyuga varadA shrI kArtikEya karunA sAgarA
C1: nara janmamu durbalamani erigiyuNDi I kSaNAdi 
    arivarggamulalO tagili tirigi ceDidi sharavaNabhava
 2: hariharAdi bhajanamuvalE Atmastuti paliki tanuvu 
    sthiramani garvinci nenaru maraci ceDiti sharavaNabhava
 3: harikEshapurIshA ninnu svaratALamutO pogaDaga 
    paradhanamula nAsapaDi nI padabhajanamu maraci ceDiti

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home