Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
tAyE bhavAni.  rAgA:  mukhAri.  Adi tALA.

P:  tAyE bhavAni salahau saccidAnandE
A:  kEyamAna gAbIrya guNanidhi kEshava sahOdarik-krpAmbudhi
C:  ambuja vadanE kambugaLE nIlAmbuja nayanE bimbAdarE supadAmbuja sura-
    varAmbujAsanAdyakila suranutE harikEsha hitE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home