Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bhadrakALi namOstutE.  rAgA:  mOhana.  Adi tALA.

P:  bhadrakALi namOstutE parvatEndra tanujAtE
A:  vidrumAti maNihArE cidrUpiNi jagadAdhArE
C1: vEda shAstra purANa bahu vicitra sangIta sAhityAdi sakala dEsha 
    kalA-rUpiNi girijE manOnmaNi Adi dEva harikEsha bhAgyajAtE bhakta 
    varadE shrIda sannutE shrI mahEshvari shrIpati sOdari jananI salahau
 2: vEda shAstra purANa bahu vicitra sangIta sAhityAddi sakala dEsha kalA-
    sthApana catura lalAmana Adi dEva harikEsha antaranga bhaktavarana
    shrIta nAlvaDi shrI krSNarAjEndrana shrIpati sahOdari janani salahau 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home