.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
svarNAkarSaNa.  rAgamAlikA.  Adi tALA.

   gaNEsha stuti.  rAgA: dhanyAsi
svarNAkarSaNa gaNapatE suguNa dhanAsima dayAnidhE karuNAmrtAyita
 navAvaraNa shubha gAnakrtau shaktim dEhi sumatE
   fist AvaraNa.  rAgA:  mOhana
trailOkya mOhana cakrAdhIshvari tripurAdi kONa gAtE vibhAsvari
 AlOka mAtrENa aNimAdi dAyini ambA kumari mAmavatu bhavAni
   second AvaraNa.  rAgA:  vasantA
sarvAshA puraka cakra nivAsinIm sAdhu bhava vasantApa vinAshinIm
 nirvANa saukhyadAm nirmalAm trimUrtim nIrajAsinIm bhajE niranjana kIrtim 
     third AvaraNa.  rAgA:  bhairavi
ananga kusumAdi aSTa shaktiyutayA akhila samkSOpaNa cakra niratayA
anangAdyupAsitE kalyANi hitvayA anisham rakSya tE jagat bhairavinutayA
   fourth AvaraNa.  rAgA:  kAmbhOji
sukumAra rOhiNi padAyai namOkhila sObhAgyadAya kAmbhOdIndavE namO
bahu manu kONa nilayAyai namO namO bhAsura hIra valayAyai namO
   fifth AvaraNa.  rAgA:  tODi
kALI tODiyatE namE manassukhi kAmita sarvArtha sAdhaki nAyaki
Lalita nAda svarUpadharAya lAsya navAdhAra vishvambarAya
   sixth AvaraNa.  rAgA:  kalyANi
dasha kalAtmaka vannita shAradE sakala rakSAkara cakra virAjitE
 dasha balE kalyANi caNDikAdEvi tE dAsOham dashamudrA sEvitE
   seventh AvaraNa.  rAgA:  aThANA
shAmbhavi tvayI bhaktim satatam mE dEhi sarvarOga hara cakrEsham Ehi
 jAmbunata  nibhE sakalava shankari samaya vrtATana mOham shankari
   eighth AvaraNa.  rAgA:  suraTi
nirupama mahimE durgE niranjani nikhila siddhi prada cakra suranjani
suraTIkita guNE shOka nivAriNi shubhamayi guru shiva dEha vihAriNi
   nineth AvaraNa.  rAgA:  saurASTra
sakalAnandamaya cakra nivAsE saccidAnanda bimba vikAsE akhilA
gamanutE  ambA subhadrE mOdaya saurASTram mOda samudrE
    mangaLam
navAvaraNa shrIrAga mAlAm navAm samarpitAm svIguru tava lIlAm
shivE shrI cAmarAja mahIshEdisha mangaLam sadA shrta harikEshE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home