.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
sUrya candrAgni.  rAgA:  shrIranjani.  rUpaka tALA.

P:  sUrya candrAgni lOcanE ambA
A:  AryE jagadambikE akhilArthadAyikE
C:  pAlisau paramEshvari padmanAbha sOdari shaila rRjakumAri
    shankari shatOdari bAlE hari pUjitE parama harikEsha hitE

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home