.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
siddhi vinAyakam sEvEham.  rAgA:  mOhanakalyANi.  Adi tALA.

P:  siddhi vinAyakam sEvEham varam
A:  buddhi dEvi vivaram bhOgi kankaNa karam 
    shuddha kaLEbaram sOma kalAdharam
   (ciTTasvara)
; gA pa ma ga ri gA pa ma ga ri sa *ni *dha *pa *dha sa ri ga sa ri ga pa dha pA ma ga ri
sa ri ga pa dha sa* ni dha pa dha ri* sa* ri* ni dha pa ma ga pa dha sa* ri* ga* ri* sa* sa* ni dha pa dhA
ri* sa* ni dha pa dha sa* ri* ga* ga* ri* sa* ri* ri* sa* ni dha pa ma ga ri sa ri ga pa dha sa* ni dha ga
pa dha sa* ri* gA* ri* sa* ni dha sa* rI* sa* ni dha pA ga pa dha sa* ri* ga* sA* sa* ni dha pa ma gA ri
C:  mOdaka hastam mUSika vAhanam muni hrdgEham mOhanidAham
    vEda samUham bOdha pravAham shrIda nivAsam shrta harikEsham

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home