.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrSTi sthityantakAriNI.  rAgA:  kAmavardhini.  rUpaka tALA.

P:  shrSTi sthityantakAriNi jaganmOhini
A:  aSTAdasha vAdaya nAda AnandalOlE 
    iSThArthava nIDu jananI hima shailabAlE
C:  vanaja bhavEndrAdi dEva vandanIya padmapadE sanaka 
    sananda nAtyakhila sAdhujanA bhayapradEkanaka kashipu ripu 
    sOdari kAncana vasanE dhanapati sakha harikEsha sati salahennanu

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home