.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrImat tripurasundari.  rAgA:  madhyamAvati.  Adi tALA.

P:  shrImat tripurasundari ambA
A:  shrImad rAjarAjEshvari shrI parAshakti tribhuvanEshvari
C1: paradEvatE paramEshvari ninna pAvana nAmASTOttara 
    shatagEvara rAga tALayuta kIrtanagaLa varade karnATaka 
    samskrta bhASaiyoL viracisi nina gItanarpaNekaidi hE vimalE tappanu 
    kSamisau tAyE sura rAjanutE harikEsha hitE girijE sharavaNa bhava mAtE
 2: paradEvatE paramEshvari ninna pAvana nAmASTOttara shatagEvara 
    rAga tALayuta kIrtanagaLa varade karnATaka samskrta bhASaiyoL 
    viracisi nina gItanarpaNa kaidi hE vimalE tappanu kSami tAyE 
    harikEsha hitE suhrti nAlvaDi shrI krSNarAjEndrana salahau janani

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home