.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI trayImurtE.  rAgA:  jayanArAyaNi.  rUpaka tALA.

P:  shrI trayayImurtE jaya jaya jaya shubha kIrtE
A:  mAtrubhUta mangaLakara mahAdEva dEva dEva
C:  uraga rAja kankaNA rudrAKSa bhUSaNA
    hara hara shiva harikEsha amaravinuta mAm pAlaya

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home