Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
bAlE paripAlisau.  rAgA:  bEgaDa.  rUpaka tALA. 

P:  bAlE paripAlisau sushIlE
A:  bAlEndu phAlE bhaktajana pAlE
C1: ghananaya dEshikAdi sangIta manjuLa kalAdhIshvari ina 
    shashishikhi nEtra Ishvari rAjarAjEshvari manurUpE mahanIya manju 
    bhASiNi mAtangi dhanapati sakha harikEsha sati suravara vinutE ambA
 2: ghananaya dEshikAdi sangIta lOlana krpA shIlana ghanaguNa 
    sukumAra nAlvaDi krSNa rAjEndrana manavArE salahammA manju 
    bhASiNi mAtangi dhanapati harikEsha sati suravara vinutE ambA 

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home