.   
Composition of Harikesanallur Muthiah Bhagavathar 
(lyrics provided by Lakshman) 
  
shrI shubhAdEvi.  rAgA:  jaganamOhini.  rUpaka tALA.

P:  shrI shubhAdEvi
A:  shrI sharavaNabhava mAtE cintita phalava nIDu
C:  dEhArOgyava saddEvatA bhaktiya mOha rahita 
    guNashIlava mukti cintaya shrI hari sOdaritava manuva 
    neneva manava mahanIya nIDu indravandyE harikEshamudhe

 
   

 
Lyrics | Music | Dance | Home